پیوند پوستی بخشی از اپیدرم و درم است که از یک قسمت از بدن برداشت شده و مجدداً به محلی که پوست آن برداشته شده یا آسیب دیده است ، مجدداً جابجایی می شود. پیوندهای پوستی برخلاف فلاپ ها ، که به خون متصل هستند ، فاقد خونرسانی هستند و برای تکمیل مواد مغذی باید به بستر زخم گیرنده متکی باشند.  هنگام در نظر گرفتن پیوند پوست در بازسازی زخم ، محل اهدا کننده نیز باید در نظر گرفته شود. این زخم پوستی اغلب به دلیل انتهای عصب پوستی باز در مقایسه با زخم گیرنده دردناک تر است.

مدیریت زخم محل دهنده پوست

در مورد پیوندهای پوستی با ضخامت کامل ، محل اهداکننده با هدف اولیه بهبود می یابد. با این حال ، برای پیوندهای پوستی با ضخامت شکاف ، زخم با تجویز مجدد بهبود می یابد. سلولهای اپیتلیال از بقایای درم های زیرین در بستر زخم مهاجرت می کنند. زخمهای محل دهنده به طور متوسط ​​7-10 روز طول می کشد تا بهبود یابد.